Etusivu Avustukset ja palkinnot Valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta

Harkinnanvaraisten valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta lähinnä yhteisöille.

Avustukset myönnetään

 • toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena
 • erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin ym.)
 • investointiavustuksena.

Avustuksia säätelevät lait

Valtionavustuksista säädetään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin.

Mikäli määrärahaa koskee erityislaki, noudatetaan ensisijaisesti erityislakia. Erityislakien nojalla myönnetään harkinnanvaraista valtionavustusta laissa mainituille tahoille.

 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
 • Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)
 • Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)
 • Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998)
 • Liikuntalaki (1054/1998)
 • Liikunta-asetus (1055/1998)
 • Opetusministeriön asetus valtionapuviranomaisesta myönnettäessä
 • avustusta liikuntapaikkojen perustamishankkeisiin (1303/2001)
 • Nuorisolaki (72/2006)
 • Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä (103/2006)

Valtionavustuslakia sovelletaan toissijaisesti myös Euroopan unionin varoista myönnettäviin tukiin. Laki ei kuitenkaan vaikuta EU:n eri rahoitusmuodoista annetun erityislainsäädännön soveltamiseen.

Edellytykset valtionavustukselle

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta. Avustuksen saamisen edellytyksiä ovat

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden
 • sekä avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Valtionapuviranomainen saa tehdä tarpeellisia valtionavustuksen saajan toimintaan ja talouteen kohdistuvia tarkastuksia. Ilmeisen perusteetta tai virheellisesti saatu valtionavustus ja avustus jota ei voida käyttää tarkoitukseensa, on palautettava valtiolle.

Valtionapuviranomaiset seuraavat myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun, eri väestöryhmien asemaan samoin kuin avustusten ympäristö- ja muita vaikutuksia.

Etusivu Avustukset ja palkinnot Valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta